تبديل باسكول تبديل باسكول

باسكول هاي مكانيك و نيم الكترونيك با وجود كيفيت و دقت مناسب در اكثر موارد به دليل مستعمل شدن قطعات تجهيزات توزين مكانيكي نظير اهرم، تيغچه و بالشتك، به مرور زمان دقت خود را از دست داده و نيازمند تعميرات مي باشند. بهترين روش براي اين كار تبديل اين باسكول ها به باسكول نيم الكترونيك يا تمام الكترونيك مي باشد. در تبديل باسكول هاي مكانيكي به باسكول نيم الكترونيك يا تمام الكترونيك با توجه به قديمي بودن سازه ها مي بايست كليه ادوات و سازه باسكول مورد ارزيابي كارشناسان قرار گيرد.  گروه توزین ، شركت فرد ایران با تيم كارشناسي قوي آماده بازديد از باسكول مكانيك شما و تبديل آن به نيمه الكترونيك و يا تمام الكترونيك مي باشد.

تبديل باسكول مكانيك به تمام الكترونيك

تبديل باسكول مكانيك به تمام الكترونيك

باسكول هاي مكانيكي در صورتي كه ادوات مكانيكي آن ها كاملاً سالم و بدون وجود مشكلات فني باشند مي توانند انداز گيري دقيقي را داشته باشند ولي در صورتي كه به مرور زمان و با وجود مشكلاتي نظير خرابي و خوردگي در قطعات مكانيكي مانند تيغچه، باشتك و ... عمل اندازه گيري را به خوبي انجام نداده و هزينه هاي تعمير و نگه داري آن ها بالا باشد بهتر است تبديل به تمام الكترونيك شوند.
تبديل باسكول مكانيك به نيمه الكترونيك

تبديل باسكول مكانيك به نيمه الكترونيك

در تبديل باسكول مكانيكي به تمام الكترونيك تمامي ادوات مكانيكي باسكول خارج شده و مناسب با تعداد پايه هاي باسكول، لودسل نصب خواهد شد. در اين نوع تبديل دقت و تكرار پذيري باسكول به مقدار قابل توجهي افزايش مي يابد.باسكول هاي مكانيكي در صورتي كه به مرور زمان و با وجود مشكلاتي نظير خرابي و خوردگي در قطعات مكانيكي مانند تيغچه، باشتك و ... عمل اندازه گيري را به خوبي انجام نداده و هزينه هاي تعمير و نگه داري آن ها بالا باشد بهتر است تبديل به نيمه الكترونيك شوند.