باسكول آويز باسكول آويز

این دستگاه جهت اندازه گیری وزن بار جابجا شده با انواع جرثقیل مورد استفاده قرار می گیرد و در ظرفیت های 100 تا 20000 كیلوگرم موجود می باشد. به دلیل ماهیت و روش اندازه گیری وزن در این دستگاه دقت اندازه گیری آن نسبت به سایر باسكول ها پایین تر است این دستگاه در دو نوع كنترلی و رادیویی می باشد.

باسكول آویز كنترلی مدل XZP

باسكول آویز كنترلی مدل XZP

در این نوع باسكول خود آویز دارای نمایشگر وزن بوده و با استفاده از یك دستگاه كنترل می تواند عملكرد باسكول از فاصله 10 متری مدیریت نمود این باسكول آویز در ظرفیت های 100،‌200، 300، 500و 1000 كیلوگرم موجود می باشد.
باسكول آویز كنترلی مدل XZ1

باسكول آویز كنترلی مدل XZ1

در این نوع باسكول خود آویز دارای نمایشگر وزن بوده و با استفاده از یك دستگاه كنترل می تواند عملكرد باسكول از فاصله 10 متری مدیریت نمود این باسكول آویز در ظرفیت های 1000،500، 2000، 3000، 5000، 10000، 15000 و20000 كیلوگرم موجود می باشد.
باسكول آویز رادیویی مدل XS2

باسكول آویز رادیویی مدل XS2

در این نوع باسكول خود آویز دارای نمایشگر وزن نبوده و اطلاعات وزن به صورت بی سیم از طریق آویز برای نمایشگر آویز تا برد 100 متر ارسال و نمایش داده می شود.