باسكول آويز باسكول آويز

اين دستگاه جهت اندازه گيري وزن بار جابجا شده با انواع جرثقيل مورد استفاده قرار مي گيرد و در ظرفيت هاي 100 تا 20000 كيلوگرم موجود مي باشد. به دليل ماهيت و روش اندازه گيري وزن در اين دستگاه دقت اندازه گيري آن نسبت به ساير باسكول ها پايين تر است اين دستگاه در دو نوع كنترلي و راديويي مي باشد.

باسكول آويز كنترلي مدل XZP

باسكول آويز كنترلي مدل XZP

در اين نوع باسكول خود آويز داراي نمايشگر وزن بوده و با استفاده از يك دستگاه كنترل مي تواند عملكرد باسكول از فاصله 10 متري مديريت نمود اين باسكول آويز در ظرفيت هاي 100،‌200، 300، 500و 1000 كيلوگرم موجود مي باشد.
باسكول آويز كنترلي مدل XZ1

باسكول آويز كنترلي مدل XZ1

در اين نوع باسكول خود آويز داراي نمايشگر وزن بوده و با استفاده از يك دستگاه كنترل مي تواند عملكرد باسكول از فاصله 10 متري مديريت نمود اين باسكول آويز در ظرفيت هاي 1000،500، 2000، 3000، 5000، 10000، 15000 و20000 كيلوگرم موجود مي باشد.
باسكول آويز راديويي مدل XS2

باسكول آويز راديويي مدل XS2

در اين نوع باسكول خود آويز داراي نمايشگر وزن نبوده و اطلاعات وزن به صورت بي سيم از طريق آويز براي نمايشگر آويز تا برد 100 متر ارسال و نمايش داده مي شود.