باسكول توزين فلزات باسكول توزين فلزات

باسكول توزين فلزات جهت توزين رول هاي فلزات مورد استفاده قرار مي گيرد.  باسكول توزين فلزات در ابعاد مختلف كفه با اندازه 1.5×1.5 متر ، 2 ×2 متر، 3×3 متر و در تناژ 10الي 30 تن و بالاتر مطابق با درخواست مشتري قابل توليد و عرضه خواهد بود.

باسكول توزين فلزات

باسكول توزين فلزات

اين باسكول جهت توزين رول هاي فلزات مورد استفاده قرار مي گيرد. اين باسكول در ابعاد مختلف و در تناژ مختلف مطابق با درخواست مشتري قابل توليد و عرضه خواهد بود.