باسكول دامكش باسكول دامكش

باسكول دامكش با صفحه فلزی كف از نوع آجدار جهت جلوگیری از لغزیدن دام و همچنین فاصله های مناسب گارد جهت جلوگیری از حركات اضافی دام ،جهت توزین انواع دام مورد استفاده قرار می گیرد و  در ابعاد و ظرفیت های مختلف مطابق با درخواست مشتری نیز قابل تولید و عرضه می باشد.

باسکول دام كش

باسکول دام كش

این باسكول جهت توزین انواع دام مورد استفاده قرار می گیرد و در ابعاد و ظرفیت های مختلف مطابق با درخواست مشتری نیز قابل تولید و عرضه خواهد بود.