باسكول دامكش باسكول دامكش

باسكول دامكش با صفحه فلزي كف از نوع آجدار جهت جلوگيري از لغزيدن دام و همچنين فاصله هاي مناسب گارد جهت جلوگيري از حركات اضافي دام ،جهت توزين انواع دام مورد استفاده قرار مي گيرد و  در ابعاد و ظرفيت هاي مختلف مطابق با درخواست مشتري نيز قابل توليد و عرضه مي باشد.

باسکول دام كش

باسکول دام كش

اين باسكول جهت توزين انواع دام مورد استفاده قرار مي گيرد و در ابعاد و ظرفيت هاي مختلف مطابق با درخواست مشتري نيز قابل توليد و عرضه خواهد بود.