باسكول قله سنگ كش باسكول قله سنگ كش

باسكول قله سنگ كش جهت توزین قطعات بزرگ سنگ(قله سنگ) مورد استفاده قرار می گیرد.باسكول قله سنگ كش در ابعاد مختلف كفه با اندازه 1.5 × 1.5متر ، 2 × 2 متر، 3×3 متر و در تناژ 10الی30 تن و بالاتر مطابق با درخواست مشتری قابل تولید و عرضه خواهد بود.

باسكول قله سنگ كش

باسكول قله سنگ كش

این باسكول جهت توزین قطعات بزرگ سنگ(قله سنگ) مورد استفاده قرار می گیرد. این باسكول در ابعاد مختلف و در تناژ مختلف مطابق با درخواست مشتری قابل تولید و عرضه خواهد بود.