باسكول قله سنگ كش باسكول قله سنگ كش

باسكول قله سنگ كش جهت توزين قطعات بزرگ سنگ(قله سنگ) مورد استفاده قرار مي گيرد.باسكول قله سنگ كش در ابعاد مختلف كفه با اندازه 1.5 × 1.5متر ، 2 × 2 متر، 3×3 متر و در تناژ 10الي30 تن و بالاتر مطابق با درخواست مشتري قابل توليد و عرضه خواهد بود.

باسكول قله سنگ كش

باسكول قله سنگ كش

اين باسكول جهت توزين قطعات بزرگ سنگ(قله سنگ) مورد استفاده قرار مي گيرد. اين باسكول در ابعاد مختلف و در تناژ مختلف مطابق با درخواست مشتري قابل توليد و عرضه خواهد بود.