باسكول محور كش باسكول محور كش

باسکول‏ محورکش نوعي از باسكول مي باشد كه جهت توزین هم زمان محور هاي وسيله نقليه استفاده مي گردد. باسكول محور كش قابليت دارد كه وزن هر محور را به صورت جداگانه اندازه گيري نموده و در نهايت با اندازه گيري همه محور ها وزن كلي را به شما نمايش دهد . باسكول محوركش به راحتي قابل حمل و نقل و جابجايي بوده و داراي نرم افزار پيشرفته جهت پردازش اطلاعات توزين مي باشد.

باسكول محوركش

باسكول محوركش

باسکول‏ محورکش نوعي از باسكول مي باشد كه جهت توزین هم زمان محور هاي وسيله نقليه استفاده مي گردد. اين باسكول قابليت دارد كه وزن هر محور را به صورت جداگانه اندازه گيري نموده و در نهايت با اندازه گيري همه محور ها وزن كلي را به شما نمايش دهد اين نوع باسكول به راحتي قابل حمل و نقل و جابجايي بوده و داراي نرم افزار پيشرفته جهت پردازش اطلاعات توزين مي باشد.