باسكول محور كش باسكول محور كش

باسکول‏ محورکش نوعی از باسكول می باشد كه جهت توزین هم زمان محور های وسیله نقلیه استفاده می گردد. باسكول محور كش قابلیت دارد كه وزن هر محور را به صورت جداگانه اندازه گیری نموده و در نهایت با اندازه گیری همه محور ها وزن كلی را به شما نمایش دهد . باسكول محوركش به راحتی قابل حمل و نقل و جابجایی بوده و دارای نرم افزار پیشرفته جهت پردازش اطلاعات توزین می باشد.

باسكول محوركش

باسكول محوركش

باسکول‏ محورکش نوعی از باسكول می باشد كه جهت توزین هم زمان محور های وسیله نقلیه استفاده می گردد. این باسكول قابلیت دارد كه وزن هر محور را به صورت جداگانه اندازه گیری نموده و در نهایت با اندازه گیری همه محور ها وزن كلی را به شما نمایش دهد این نوع باسكول به راحتی قابل حمل و نقل و جابجایی بوده و دارای نرم افزار پیشرفته جهت پردازش اطلاعات توزین می باشد.