توزين بچينگ توزين بچينگ

توزین بچینگ (Mixer) برای تركیب مواد مختلف در كارخانجات مورد استفاده قرار می‌گیرد.توزین مخلوط كننده، قابلیت نصب بر روی سیستم‌های مختلف موجود در كارخانجات را دارد و حسگر‌های وزن (لودسل) در زیر پایه‌ها و یا دستک‌ها  قرار می گیرد. این سیستم طبق برنامه كاربر از هر مخزن به میزان معینی مواد دریافت نموده و پس از مخلوط كردن مواد و بر طبق برنامه بخشی از این مواد و یا كل آن را تخلیه می‌نماید.

توزین بچینگ

توزین بچینگ

سیستم‌های توزین مخلوط كننده (Mixer) برای تركیب مواد مختلف در كارخانجات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه‌ها در شركت‌های مختلف و با توجه به نوع كاربری معمولاً به ابعاد مختلف و روی 3 پایه، 4 پایه و یا دستک قرار گرفته‌اند. توزین مخلوط كننده، قابل نصب بر روی سیستم‌های مختلف موجود در كارخانجات را دارد و حسگر‌های وزن (لودسل) در زیر پایه‌ها و یا دستک‌ها قرار می گیرد.این سیستم طبق برنامه كاربر از هر مخزن به میزان معینی مواد دریافت نموده و پس از مخلوط كردن مواد و بر طبق برنامه بخشی از این مواد و یا كل آن را تخلیه می‌نماید.