توزين هاپر توزين هاپر

سیستم توزین هاپر طبق برنامه داده شده پس از دریافت مواد از ورودی های مختلف حلزونی ، باکت الواتور و یا پمپ و رسیدن به وزن دلخواه، فرمان قطع مواد را به نیرو محرکه سیستم ها صادر می‌کند. توزين هاپرداراي ظرفيت‌های قابل تغيير بنا به درخواست مشتری می‌باشد و کاربرد آن معمولاً در کارخانجات تولید مصالح ساختمانی ، صنایع غذایی ، صنایع شوینده و ... مي باشد.

توزین هاپر

توزین هاپر

سیستم توزین هاپر طبق برنامه داده شده پس از دریافت مواد از ورودی های مختلف حلزونی ، باکت الواتور و یا پمپ و رسیدن به وزن دلخواه، فرمان قطع مواد را به نیرو محرکه سیستم ها صادر می‌کند. اين محصول داراي ظرفيت‌های قابل تغيير بنا به درخواست مشتری می‌باشد و کاربرد آن معمولاً در کارخانجات تولید مصالح ساختمانی ، صنایع غذایی ، صنایع شوینده و ... است.