دوره هاي جامع آموزش دوره هاي جامع آموزش

Untitled Document
دوره هاي آموزشي جامع
گروه توزين الكتريك دوره هاي آموزشي جامعي در قالب همايش و کارگاه های آموزشی در محل سازمان ها و يا شركت برگزار مي کند که تاثیر به سزايي در توسعه و بهبود مهارت و شایستگی های تیم هاي مختلف آن سازمان خواهد داشت. زمان برگزاري اين دوره هاي جامع آموزشي متعاقبا اطلاع رساني مي گردد.