صادرات صادرات

كيفيت مرغوب محصولات توليدي و ارائه خدمات به موقع پس از فروش و بهره مندي از فناوري هاي نوين در عرصه صنعت توزين باعث گرديد كه علي رغم اشباع بازار داخلي و تمايل روز افزون مشتريان به سيستم هاي مورد نياز، با حضور در نمايشگاه هاي بين المللي و اختصاصي منطقه و آسياي ميانه و هم چنين بازاريابي ميداني جايگاه شايسته اي را در كشورهاي فوق به گروه توزين ، شرکت صنعتی فرد ایران  اختصاص دهيم. در طي قريب به دو دهه حضور در بازارهاي كشورهاي فوق الذكر قادر گرديده ايم كه باسكول هاي سنگين كاميون كش در ابعاد و ظرفيت هاي مختلف و هم چنين تعداد قابل ملاحظه اي از سيستم هاي توزين ديناميك قطاركش در بنگاه هاي اقتصادي كشورهاي تركمنستان، قرقيزستان، قزاقستان، آذربايجان، ارمنستان، عراق، افغانستان، كويت و ... نصب و راه اندازي نموده و حتي با نفوذ در بازارهاي آفريقا سيستم مورد نياز توزين در كشور غنا را تهيه نماييم. همچنين در سال 92 موفق به الفباي تفاهم نامه با وزارت غلات و كشاورزي تركمنستان در رابطه با فروش 100 دستگاه باسكول گرديديم كه در فاز 1 آن تعداد 20 دستگاه تاكنون تحويل شده است. بدون ترديد با ارتقاء حساسيت و دقت سيستم هاي توليدي در آينده اي نه چندان دور جايگاه ويژه اي را در سطح جهان كسب خواهيم كرد.