صادرات صادرات

كيفيت مرغوب محصولات توليدي و ارائه خدمات به موقع پس از فروش و بهره مندي از فناوري هاي نوين در عرصه صنعت توزين باعث گرديد كه علي رغم اشباع بازار داخلي و تمايل روز افزون مشتريان به سيستم هاي مورد نياز، با حضور در نمايشگاه هاي بين المللي و اختصاصي منطقه و آسياي ميانه و هم چنين بازاريابي ميداني جايگاه شايسته اي را در كشورهاي فوق به گروه توزين الكتريك، شرکت صنعتی فرد ایران  اختصاص دهيم. در طي قريب به دو دهه حضور در بازارهاي كشورهاي فوق الذكر قادر گرديده ايم كه باسكول هاي سنگين كاميون كش در ابعاد و ظرفيت هاي مختلف و هم چنين تعداد قابل ملاحظه اي از سيستم هاي توزين ديناميك قطاركش در بنگاه هاي اقتصادي كشورهاي تركمنستان، قرقيزستان، قزاقستان، آذربايجان، ارمنستان، عراق، افغانستان، كويت و ... نصب و راه اندازي نموده و حتي با نفوذ در بازارهاي آفريقا سيستم مورد نياز توزين در كشور غنا را تهيه نماييم. همچنين در سال 92 موفق به الفباي تفاهم نامه با وزارت غلات و كشاورزي تركمنستان در رابطه با فروش 100 دستگاه باسكول گرديديم كه در فاز 1 آن تعداد 20 دستگاه تاكنون تحويل شده است. بدون ترديد با ارتقاء حساسيت و دقت سيستم هاي توليدي در آينده اي نه چندان دور جايگاه ويژه اي را در سطح جهان كسب خواهيم كرد.