فرصت هاي شغلي فرصت هاي شغلي

”منابع انسانی، ارزشمندترین سرمایه این مجموعه است

گروه توزین ، شرکت صنعتی فرد ایران همواره بر این باور بوده كه سرمایه اصلی هر سازمانی نیروی انسانی آن مجموعه است لذا جذب افراد متخصص، مسئولیت پذیر و سختكوش را سرلوحه راهبرد و توسعه شركت قرار داده و با جذب نیروهای توانمند در قسمت های مختلف سعی بر آن داشته كه بدنه كارشناسی و مدیریتی خود را توسعه و توانمند سازد.بدین جهت دقت و توجه خاصی در انتخاب اعضاء جدید این خانواده بزرگ داریم. برای پیوستن به این گروه صنعتی از طریق لینك زیراقدام فرمایید.پس از ارزیابی اولیه تقاضای شما، بر طبق رویه‌های سازمانی عمل شده و در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد.