فرصت هاي شغلي فرصت هاي شغلي

”منابع انساني، ارزشمندترين سرمايه اين مجموعه است

گروه توزين ، شرکت صنعتی فرد ایران همواره بر اين باور بوده كه سرمايه اصلي هر سازماني نيروي انساني آن مجموعه است لذا جذب افراد متخصص، مسئوليت پذير و سختكوش را سرلوحه راهبرد و توسعه شركت قرار داده و با جذب نيروهاي توانمند در قسمت هاي مختلف سعي بر آن داشته كه بدنه كارشناسي و مديريتي خود را توسعه و توانمند سازد.بدين جهت دقت و توجه خاصي در انتخاب اعضاء جديد اين خانواده بزرگ داريم. برای پیوستن به این گروه صنعتي از طريق لينك زيراقدام فرماييد.پس از ارزیابی اولیه تقاضای شما، بر طبق رویه‌های سازمانی عمل شده و در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد.