فونداسيون باسكول فونداسيون باسكول

سازه زيرين باسکول مي‌باشد، كه از ميلگردهاي به هم كلاف شده‌ و صفحه(بيس پليت‌) هايي جهت محل قرارگيري حسگرهاي وزن يا لودسل‌ها تشكيل شده است،‌ و فضاي بين ميلگردها را پس از قالب‌گيري با بتن پر مي‌نمايند. نقش فونداسيون آن است كه با كلاف و يكپارچه شدن با ديگر نقاط اعمال نيروي وزن، و گسترده‌ تر نمودن مجموع سطوحي كه وزن كل به آن اعمال مي‌شود، فشار ناشي از وزن بار را كاهش داده و مانع از نشست و فرو رفتن آن به داخل زمين شود. استقرار صحيح باسكول در محل نصب و انتقال صحيح بار به زمين از وظايف مهم فونداسيون مي باشد. اهميت اين جزء تا آن جايي است كه 30 % از دقت باسكول به كيفيت و نحوه اجراي آن وابسته است. انواع فونداسيون از نظر نوع اجرا به دو صورت اجرا در محل و پيش ساخته مي باشد. نكته قابل توجه در مورد فونداسيون‌هاي پيش‌ساخته آن است كه سرعت اجراي سازه و نيز مقاومت بتن (به شرط اجرا تحت شرايط و مواد كنترل شده و عمل‌آوري مناسب بتن) در آن بيشتر، و هزينه آن به دليل ميزان گودبرداري كمتر از حالت اجراي فونداسيون در محل مي‌باشد.

فونداسيون پيش ساخته

فونداسيون پيش ساخته

در فونداسيون هاي پيش ساخته، تمامي مراحل مربوط به ساخت فونداسيون در كارخانه انجام مي شود و توليد و عمل آوري بتن در شرايط شرايط كاملاً استاندارد و كنترل شده جهت حصول بيشترين مقاومت صورت مي پذيرد. با توجه به امكان استفاده از قالب ريزي معكوس در كارخانه اين فونداسيون ها به صورت قالب ريزي معكوس بتن ريزي مي گردد و در استخرهاي آب عمل آوري مي شوند اين كار باعث بالابردن مقاومت فونداسيون مي شود.
فونداسيون اجرا در محل

فونداسيون اجرا در محل

درفونداسيون هاي اجرا در محل كليه عمليات مربوط به آماده سازي فونداسيون در محل نصب باسكول انجام مي گردد لذا به دليل عدم كنترل بر روي شرايط محيطي و استفاده از نيروهاي غير متخصص، در اغلب مواقع ساخت اين فونداسيون به صورت كارشناسي انجام نمي شود و با گذشت زمان و به دليل نبود مقاومت لازم در فونداسيون دقت و صحت عملكرد باسكول پايين آمده و سبب بروز خطا در اندازه گيري مي شود.