يازدهمين سال تاسيس انجمن صنفي توليد كنندگان وسايل سنجش و ابزار دقيق