ابلاغ استاندارد ملي 10274 از طرف رئيس وقت اداره استاندارد